Մանիկ Իշխանի Հակոբյան

Ծնվ 6 մարտի 1980 թ

Գիտական աստիճան, կոչում

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կրթություն 

1996-2001 թթ — Խ Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ,  դիպլոմ՝ «Հոգեբանություն և մանկավարժություն» մասնագիտությամբ, հոգեբան մանկավարժի որակավորմամբ։

Լեզուներ 

Հայերեն/մայրենի/, ռուսերեն/ազատ/, անգլերեն/ազատ

Համակարգչային իմացություն

 SPSS, Microsoft Standard Software

 

Աշխատանքային գործունեություն

2002 թ մինչ այժմ — Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

2013 -2016 թթ Հայ-ռուսական /սլավոնական/ համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

2009 — 2012 թթ — ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ /Իջևանի մասնաճյուղ

2019 թ մինչ այժմ  — Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի հոգեբան խորհրդատու, հոգեվերլուծական հոգեթերապևտ

2018 թ— Մասնավոր պրակտիկա, հոգեբան խորհրդատու, հոգեվերլուծական հոգեթերապևտ

2010-2017 թթ — հոգեվերլուծության և հոգեթերապիայի զարգացման հայկական հիմնադրամի հոգեբան-խորհրդատու, հոգեվերլուծական հոգեթերապևտ, 

 

 

Գիտական հոդվածներ

Հեղինակել է 21 գիտական հոդված և մեկ գրքույկ։

Վերջին տաս տարիների հոդվածները ներկայացվում են ստորև

2016

 1. Особенности смыслового аспекта этнокультурной идентичности и «образа-я» в структуре самопонимании армянской студенческой молодежи. Psychology of the 21st century: theory, practice, prospect: materials of the VI international scientific conference on February 15–16, 2016. – Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – 105 p. – ISBN 978-80-7526-078-9 էջ 32-37 /լեզուն՝ ռուսերեն/

2015

 1. Հայաստանում հայ էթնոսի ներկայացուցիչների ինքնագիտակցության արժեքային կառուցվածքը պայմանավորված ինքնամեկնաբանության գերիշխող տիպով: Десятая юбилейная годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) университета (РАУ) 30 ноября — 4 декабря 2015 /լեզուն՝ ռուսերեն/

2015

 1. Տիտղոսակիր էթնոսում հայ երիտասարդության ինքնագիտակցության արժեքային կառուցվածքի որոշ առանձնահատկություններ: Сборник XXII Международной научно-практической конференции «Ребенок в современном мире. Территория детства» “Тинэйджеры в пространстве гуманитарных технологий”. – С-Пб.: изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. стр. 105-112 /լեզուն՝ ռուսերեն/

2014

 1. Ուսանողի սուբյեկտային ոլորտի հոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը որպես Ես կոնցեպցիայի շարժընթացի գործոն բարձրագույն կրթության ենթատեքստում: Девятая годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) университета (РАУ) (3-8 декабря 2014г.): Сборник научных статей: серия: социально-гуманитарные науки.Часть 1.-Ер.:Изд.-во РАУ, 2015.-532с. Стр. Стр. 313-319 /լեզուն՝ ռուսերեն/
 2. Էթնիկ ինքնությունը որպես ուսանողի Ես պատկերի արժեքային կողմի ցուցիչ: Problems of development of a personality: materials of the II international scientific conference on November 15–16, 2014. – Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – 204 p. – ISBN 978-80-87966-72-3 /լեզուն՝ ռուսերեն/
 3. Տիտղոսակիր էթնոսում հայ երիտասարդության արժեիմաստային ոլորտի ուսումնասիրություն: Ethnocultural Identity as a strategic resource of consciousness of society of globalization. Materials of the II international scientific conference on September 28-29, 2014, Pragua 2014 pages 51-61 /լեզուն՝ ռուսերեն/
 4. Ինտելեկտը և սեռային ինքնագիտակցության առանձնահատկությունները ավագ դեռահասության տարիքում: Интеллект и особенности полового самосознания в старшем подростковом возрасте. Universum: Психология и образование: электрон. научн. журн. 2014. № 7(7). /լեզուն՝ ռուսերեն/

2013

 1. Հակոբյան Մ.Ի. Գործնական պարապմունքները որպես շարունակական պրակտիկայի ելակետային փուլ. մեթոդական մի քանի հարցեր կրթական արդի մոտեցումների ենթատեքստում: Անընդհատ/շարունակական/ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու.-Եր.:Մանկավարժ, 2013.- 588 էջ, Էջ 116-125 /լեզուն՝ հայերեն/

2012

 1. Դեռահասության տարիքում սեռային ինքնագիտակցության ձևավորման հիմնահարցի շուրջ: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90- ամյակին նվիրված “Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար: Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ. Տեսություն և պրակտիկա գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (2012թ. դեկտեմբերի 14) Եր., “Մանկավարժ” 2013 492 էջ, էջեր՝ 135-138 /լեզուն՝ հայերեն/

2011

 1. Ինտելեկտը և մարմնի պատկերը ավագ դեռահասության տարիքում: «Личность, общество, государство, право. Проблемы соотношения и взаимодействия: материалы международной научно-практической конференции 15-16 отября 2011 года. – Пенза – Сургут – Прага: Научно-издательский центр “Социосфера”, 2011. стр. 14-23 /լեզուն՝ ռուսերեն/
 2. Հակոբյան Մ. Ի. Ավագ դեռահասների ինքնագիտակցության որոշ առանձնահատկություններ: Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողովի նյութեր. Եր. — Էդիտ Պրինտ., հրատ., 2011 թ. — էջ 83-85 /լեզուն՝ հայերեն/
 3. Հակոբյան Մ. Ի. Ինքնագիտակցություն հասկացության հոգեբանական բնութագիրը, դրա ուսումնասիրության հիմնական չափորոշիչները: Ակունք. Գիտական հոդվածների ժողովածու. – Եր.: հրատ., 2011 թ. էջ 106 – 113 /լեզուն՝ հայերեն/

 

Կոնֆերանսներ

Վերջին տաս տարիների

2014  

 1. «Հայկական ցեղասպանություն Տրանսմիսիա և անցումնային գործընթացները հարյուր տարի անց» խորագրով միջազգային երրորդ հոգեվերլուծական գիտաժողովը Հայաստանում, Հայաստանում հոգեվերլուծության զարգացման ֆրանս-հայկական ասոցիացիա, Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիա
 2. «Միավորենք մեր ջանքերը. նորածինների, վաղ մանկական տարիքի երեխաների և դեռահասների մարմնական և հոգեկան խնամք» խորագրով երեխաների և դեռահասների հոգեկան առողջությանը նվիրված գիտաժողով, Արաբկիր բժշկական կենտրոն, Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիա, Ժնևի համալսարանական հիվանդանոց՝ երեխաների և դեռահասների բաժանմունք /10 ժամ/

2011

 1. «Հոգեկան կյանքի անակնկալները, անհատը և նրա ընտանիքը» խորագրով միջազգային երկրորդ հոգեվերլուծական գիտաժողովը Հայաստանում, Հայաստանում հոգեվերլուծության զարգացման ֆրանս-հայկական ասոցիացիա, Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիա
 2. Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ

 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ 

Վերջին հինգ տարիների

2020 

 1. «Օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարումներ, ժամանակակից մոտեցումներ» տեսագործնական դասընթաց /Վկայական ՀՀԱՆ, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա, «Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոն
 2. «Աուտիզմ, Սննդային վարքի խանգարումներ, պարադոքսալություն և սահմանային վիճակ» սեմինար 12 տեսական և գործնական կրեդիտ /Վկայական` ՀՀԱ 

2019

 1. «Տարբեր մասնագետներից կազմված խումբ, միջանձնային և միջմասնագիտական հարաբերությունները նման խմբերում» սեմինար ՇՄԶ 20 տեսական կրեդիտ /Վկայական ՀՀ ԱՆ, Արաբկիր բժշկական կենտրոնի երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ, Ժնևի համալսարանական հիվանդանոց՝ երեխաների և դեռահասների բաժանմունք
 2. «Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումները որպես բժշկական և սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիր» տեսական դասընթաց ՇՄԶ12 տեսական կրեդիտ /Վկայական ՀՀԱՆ, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա, «Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոն
 3. «Երեխաների և դեռահասների զարգացման տարբեր ասպեկտները» միջազգային տեսագործնական սեմինար /Վկայական Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիա 

 

2018

 1. «Վաղ մանկական տարիքի երեխաների հոգեբուժական, ծնողավարության գնահատում, ծնող-երեխա առաջնային հարաբերություններ: Մանկական տրավմա. մոտեցումներ և հետևանքներ» սեմինար 20կրեդիտ /Վկայական` ՀՀԱՆ, Արաբկիր բժշկական կենտրոն, Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիա, Ժնևի համալսարանական հիվանդանոց՝ երեխաների և դեռահասների բաժանմունք 
 2. Ընտանեկան հոգեթերապիան և առաջնային խորհրդատվությունը ընտանեկան հոգեթերապիայում /24 ժամ/ / Վկայական Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիա

2016

 1. «Կլինիկական տեսական ուսուցողական ցիկլ» / Վկայական Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիա
 2. «Հոգատարություն, լեզու և մշակույթ» կլինիկական տեսական ուսուցողական ցիկլ / Վկայական Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիա

2015

 1. «Պսիխոդրամա» ուսուցողական թրեյնինգ, վարողներ Ֆ. Կաստրի և Ֆ. Բլան Փարիզի հոգեսոմատիկայի ինստիտուտից /60 ժամ/ / Վկայական Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիա
 2. «Հոգեբանական առաջին օգնություն» օնլայն հինգ շաբաթ տևողությամբ կուրսը հեղինակած Ջոն Հոպկինսի համալսարանի կողմից /Վկայագիր/

2004 թ մինչ հիմա

Կլինիկական դեպքերի վարում միջազգային որակավորում ունեցող սուպերվայզորների վերահսկողությամբ և ուղեկցությամբ՝ Միջազգային հոգեվերլուծական ասոցիացիայի չափորոշիչներին համապատասխան

2007-2017

Միջազգային հոգեվերլուծական ասոցիացիայի չափորոշիչներին համապատասխան` որպես հոգեվերլուծողի՝ մասնագիտացման նպատակով սեփական հոգեվերլուծության և հոգեթերապիայի 383 ժամ

 

Անդամակցություն

2004թ մինչ այժմ — Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիայի անդամ

2009-2017թթ — Հոգեվերլուծության և հոգեթերապիայի զարգացման հայկական հիմնադրամի հիմնադիր անդամ և հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Яндекс.Метрика