ԱՆՁԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում զետեղված է որոշումների ընդունման համակարգի հոգեբանական բաղադրիչի ախտորոշման մեթոդաբանական առանձնահատկությունների վերլուծությունը: Ցույց է տրված որոշումների ընդունման անձնային գործոնների ախտորոշիչ գործիքակազմի կիրառման հնարավորությունները և ուղիները: Հայտնաբերված է, որ որոշումների ընդունման գործընթացի տարբեր փուլերում որոշիչ դեր են խաղում անձնային տարաբնույթ առանձնահատկություններ, որոնք հնարավոր է ախտորոշել համալիր մեթոդների կիրառմամբ: Շարունակությունը այստեղ՝ Journal_N3-4-11